ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป.

ข่าววงการศึกษา 25 ตุลาคม 2556

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป.

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง สป. 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ผ่าน Call Center ๑๕๗๙ เว็บไซต์ www.1579.moe.go.th  หนังสือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และการเดินทางมาติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ เรื่อง โดยประเภทเรื่องที่ได้รับมากที่สุด ๓ ลำดับแรกได้แก่ การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน ๒๒ เรื่อง รองลงมา คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ จำนวน  ๑๔ เรื่อง และเกี่ยวกับสวัสดิการ- ทุนการศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง

                ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเรื่องให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องโดยส่วนราชการที่ได้รับเรื่องมากที่สุด ๓ ลำดับแรกได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๘ เรื่อง รองลงมาคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป. จำนวน ๑๐ เรื่อง  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๗ เรื่อง

                นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>