ตรวจสอบการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ข่าว ศธ.360 องศา 16 มิถุนายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี ในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 12คน เพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบงบประมาณภาครัฐ ด้านวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงานและโครงการ และอนุกรรมการการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐด้านการพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง นำโดย พ.อ. ชูชีพ ชัยศรีเป็นประธาน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแท็บเล็ตในภาพรวม ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยกระทรวง ICT เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนในปี พ.ศ.2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแท็บเล็ตขึ้นมาดำเนินการ โดยจะมีการติดตามรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 หน่วยงาน เพื่อความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะเดินหน้าหรือชะลอโครงการดังกล่าว

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.

>