สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
>