ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ดนตรีในสวน
ปาฐกถาพิเศษ ประชุมวิชาการการสร้างพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ
การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ
“วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”
นิทานประกอบการเรียนการสอน
เร่งพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวเอกชน
ประชุมการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
เสวนา ร่วมคิดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยงานวิจัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ
เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคาราวะรมว.ศธ.
MOE  ดนตรีในสวน

จำนวนทั้งหมด2288รายการ

1 116 117 118 128
Top