รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 58)
รายงานสรุป นโยบายที่ 4 รอบ 5 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 28 ก.พ. 58)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 4 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 58)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. – 31 ธ.ค.57) กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการดำเนินการขององค์กรหลัก
สรุปผลความก้าวหน้าตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในรอบ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2557
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. – 30 พ.ย. 57)
(แก้ไข) บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลวันที่ 12 ก.ย. – 31 ต.ค. 2557
(แก้ไข) รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 12 ก.ย.  – 31 ต.ค. 2557
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายของ หน.คสช. และ หน.ฝสจว.ของ ศธ.(พ.ค.–ก.ย.57)
รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 9-15 ตุลาคม 2557
รายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 1-8 ตุลาคม 2557

จำนวนทั้งหมด56รายการ

1 2 3 4
Top