ครูกัลยา หนุนการประชุม วทร. ครั้งที่ 24 หวังแม่พิมพ์ สร้างนักเรียนไทย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ภารกิจ รมช.ศธ 23 เมษายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ครูประจำการ, ครูอัตราจ้าง, บุคลากรทางการศึกษา, นิสิต นักศึกษา, บุคคลทั่วไป และบุคลากร ของ สสวท. เข้าร่วม ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคาร 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 หรือ วทร. 24 ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิทยาการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
 
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาตินั้น มีส่วนช่วยสะท้อนภาพวิทยาการดังกล่าว จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 24 ภายใต้ความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน คือ 1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) มหาวิทยาลัยบูรพา และ 3) สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในทุกระดับการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ
 
“ทั้งนี้ ขออำนวยพรให้การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร 24) ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ลุล่วง และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวท่านเอง และสร้างนักเรียนไทย ให้เป็นพลเมืองที่จะเติบโตเป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราสืบต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/4/2564