ประชุมขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ภารกิจ รมว.ศธ 18 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ (นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธาน), คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (นางศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธาน), คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล (รศ. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นประธาน) และคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน (นายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธาน)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย โลจิสต์โครงสร้างพื้นฐาน, โลจิสติกส์และซัพพลายเชน, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์, อาหารและเกษตร, ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน และสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellence Center) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังเร่งขับเคลื่อนอยู่
“การดำเนินงานเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีความสำคัญ และมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานในหลายภาคส่วน สิ่งสำคัญ คือ การสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ และสร้างความยืดหยุ่นในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน อีกทั้ง การพัฒนากรอบคุณวุฒิของวิชาชีพต่าง ๆ นั้น จะเชื่อมโยงกับการยกระดับโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยในอนาคต ที่กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้โรงเรียนสายสามัญจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพให้มากขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
18/11/2663
>