ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 02 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) โดยมี นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ศึกษาธิการ​ภาค ศึกษาธิการ​จังหวัด ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษา​ โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19​ ส่งผลให้ประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ด้วยการยกระดับและสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษา​ให้มีความเป็นสากล พร้อมทั้งเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา​ อีกทั้ง จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เด็กอาชีวะ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะต้องมีแผนการยกระดับที่ชัดเจน อาทิ การวางแผนด้านงบประมาณ, การสำรวจอัตราครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงความโดดเด่นออกมาพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ โดยขอให้ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการยกระดับการศึกษาทั้งจังหวัด และขอให้กล้าปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของแนวคิดและการพัฒนาหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบัน เพราะในอนาคตอาจจะต้องยุบบางสาขาและคัดเลือกสาขาวิชาที่มีความพร้อม มาสร้างความเป็นเลิศของวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน ส่วนการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งและเข้มข้น ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อาทิ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, แผนกวิชาการตลาด, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา จากเดิมร้อยละ 47.95 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.10 อันเนื่องมาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต​ นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา​ ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความเป็นเลิศในสาขาช่างอากาศยาน (Excellence​ Center in Aviation Industry) จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาช่างกาศยาน สามารถเข้าทำงานในสายการบินชั้นนำของประเทศ และเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านช่างอากาศยาน ของสายการบินต่าง ๆ มาช่วยสอนและฝึกประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่ง

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
2/11/2563
>