นักเรียนผู้เข้ารับคัดเลือกโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.12 ปี 2563 จังหวัดตราด

ที่มา: สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดตราด