(3 ธันวาคม 2564) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ สนย.สป. กล่าวว่า จากการจัดประชุมในระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี โดยกำหนดให้หน่วยงานส่งคำของบประมาณให้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.จะตรวจสอบข้อมูลและสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และนำส่งสำนักงบประมาณในวันที่ 14 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ปลัด ศธ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยรับงบประมาณกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

อิชยา กัปปา/สรุป

ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ