การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่มขึ้น สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงต้องการให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมช่วยเหลือสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นรูปแบบออนไลน์ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การให้ความรู้การสืบสานงานด้านจิตอาสาจากวิทยากรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านรายการวิทยุ ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน.

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ