ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศธ.จัดพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ศธ.จัดพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

(28 ธันวาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงในการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง 544 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้มาต้อนรับทุกคนในวันนี้ ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนผลักดัน ส่งเสริม ทั้งด้านการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงในอนาคต สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่นในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในวันนี้

“ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน สิ่งสำคัญในของการเรียนไม่ว่าจะเป็นในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย การเรียนถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ อยากให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ในสิ่งที่อยากรู้ ในสิ่งที่ถนัด แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ต้องไม่ใช่ได้เพียงความรู้อย่างเดียว ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนอยู่ในกฎระเบียบควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมรวมถึงประเทศชาติให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสวยงาม”

อนึ่ง ในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และรับผลตรวจได้ภายใน 6 ชั่วโมง ผ่านทางการสแกน QR Code ซึ่งจะต้องมีผลการตรวจเป็นลบเท่านั้น จึงได้เข้าร่วมงาน จากนั้นจะทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK อีกรอบในเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2564

Top