ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ศธ.360 องศา 31 กรกฎาคม 2563

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563

(31 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผลการประชุม สรุปดังนี้

เห็นชอบการรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ประชุมเห็นชอบ การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ได้เสนอหลักสูตรต่าง ๆ มาให้คุรุสภารับรอง ดังนี้
 • ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีสถาบันฯ จำนวน 158 แห่ง เสนอ 1,246 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 1,244 หลักสูตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  มีสถาบันฯ จำนวน 63 แห่ง เสนอ 68 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 63 หลักสูตร
 • ปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ จำนวน 45 แห่ง เสนอ 136 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 119 หลักสูตร
 • ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารทางการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ เสนอ 213 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 193 หลักสูตร
 • ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารทางการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มีสถาบันฯ เสนอ 85 หลักสูตร โดยคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง 77 หลักสูตร

อนุมัติหลักการกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ที่ประชุมอนุมัติหลักการ กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพครู ที่จะดำเนินการทดสอบและประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้
 • ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ทดสอบและประเมินความรู้ในวิชา (การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา/ วิชาชีพครู/วิชาเอก ตามที่คณะกรรมการกำหนด)
 • การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประเมินการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในด้านต่างๆ (การจัดการเรียนรู้/ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน/ การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ)

รับทราบเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานของคุรุสภา

ที่ประชุมรับทราบ วาระประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 10 เรื่อง ดังนี้
 1. การดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – ครู ออกใบอนุญาต 13,571 ราย ต่อใบอนุญาต 14,116 ราย – ผู้บริหารสถานศึกษา ออกใบอนุญาต 307 ราย ต่อใบอนุญาต 814 ราย – ผู้บริหารการศึกษา ออกใบอนุญาต 164 ราย ต่อใบอนุญาต 123 ราย – ศึกษานิเทศก์ ออกใบอนุญาต 27 ราย ต่อใบอนุญาต 106 ราย
 2. การดำเนินงานออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 12,131 คน
 3. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 3 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรายรับจากงบประมาณแผ่นดินรวมกับรายได้คุรุสภา (เงินนอกงบประมาณ) ประมาณ 400 ล้านบาท มีแผนดำเนินงานประกอบด้วย – พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และกำกับ ดูแลการประกอบวิชาชีพ – พัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ – ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ – พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย 7 งาน/โครงการ มีรายการปรับปรุงการควบคุม 14 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ
 5. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา รอบปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 ผลการประเมินระดับคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80.21 อัตราเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 8
 6. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ 30 มิถุนายน 2563 มีสมาชิกกองทุนฯ 306 คน ส่งเงินสะสมร้อยละ 3 ต่อเดือน รวม 270 ล้านบาท
 7. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ
 8. การให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 5 สถาบัน 28 คน
 9. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น.
 10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและคะแนน ดังนี้ – ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) – ความประพฤติและประวัติการทำงาน (20 คะแนน) – แนวคิดและวิสัยทัศน์ (50 คะแนน)
อานนท์ วิชานนท์ / สรุป กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
>