สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

  1. นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
  2. นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป