34 รางวัล คณิต-วิทย์โอลิมปิก

      นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 33 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2016) ) ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองตาเงอรัง จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีตัวแทนนักเรียนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน


     ขณะนี้ได้รับรายงานผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนทั้ง 33 คน สามารถคว้ารางวัลได้ครบทุกคน คือ 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล ดังนี้ 


     รางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิก 5 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.กรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ด.ช.ธิติ เถลิงบุญสิริ โรงเรียนโชคชัย ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (พร้อมคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด)


ด.ช.ภูตะวัน พลานุภาพ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ด.ช.วสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


     ส่วนรางวัลคณิตโอลิมปิก 7 เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช.กรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ด.ช.นรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา ด.ช.ปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ด.ช.พนธกร คูสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง  ด.ญ.ศศิภา สนั่นเสียง โรงเรียนราชวินิต ด.ช.ศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และ ด.ช.อชิตพล สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ src=     นายการุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับรางวัลวิทยาศาสตร์โอลิมปิก 11 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.กัญจน์ จันทร์แสงสุกโรงเรียนราชวินิต ด.ช.กัญจน์ จันทร์แสงสุก โรงเรียนราชวินิต ด.ช.กิตติธัช รัตนวรรณชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.จิรวัฒน์ ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ด.ญ.ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


     ด.ช.ชัชพิมุข ลือขจร โรงเรียนสุขานารี ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ด.ช.นภวัต ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ด.ช.ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


นอกจากนี้ ยังได้รางวัล 9 เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ญ.กรชนก จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ด.ญ.กรชนก จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ด.ช.กฤติน สุขุมรัตนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ด.ญ.จริญญา เพ็งสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง


     ด.ช.จักรภัทร การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ด.ช.เจ้าพระยา บรรจงการ โรงเรียนสฤษดิเดช ด.ญ.ชนมน ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา ด.ช.ฐานุสิทธิ์ สุพรรณพงศ์โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ ด.ช.ถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี


และรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ ด.ช.ชาญ สงเดช โรงเรียนพญาไท


     การแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนจาก 22 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน คืออบรูไน จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เซาท์แอฟริกา ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ไทย และเวียดนาม รวมจำนวน 373 คน แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ 193 คน และวิทยาศาสตร์ 180 คน


     “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน IMSO 2016 และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยก้าวสู่สากลต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


     ทั้งนี้ คณะนักเรียนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.35 น.


 


ที่มา : http://www.msn.com/