3กิจกรรมสำคัญเดือนนี้

4 สิงหาคม 2557 – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว 3 กิจกรรมสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ 1) การจัดงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน  2) การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้  3) การจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

1) การจัดงานเทิดไท้ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ.ได้กำหนดจัดงานเทิดไท้ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งให้ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของ ศธ. ตลอดจนผู้ปกครองและกลุ่มเครือข่ายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในส่วนของการจัดงานส่วนกลาง จะจัดขึ้นบริเวณรอบ ศธ. ในวันที่ 1215 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.0021.00 น. โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะเปิดให้มีการถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณงาน รวมทั้งการถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.moe.go.th

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการกับประชาชนผู้มาร่วมงาน การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา และการแสดงบนเวทีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในระหว่างการจัดงานทุกวันจะจัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร” และภาพยนตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันละ 1 รอบ เริ่มเวลา 19.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าหน้า ศธ.

กำหนดการเปิดงาน วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ปลัด ศธ.จะเป็นประธานเปิดงานในเวลา 16.00 น. โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศธ. นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม จากนั้นในเวลา 19.19 น. จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล บริเวณเวทีใหญ่ด้านหน้า ศธ. พร้อมกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นอกจากนี้ ศธ.ได้ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันดังกล่าวด้วย

2) การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้

ปลัด ศธ.กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ชื่องานว่า “งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้” ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีปรองดอง สันติสุขยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1619 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคให้กว้างขวาง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ยุวกาชาดในการปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด และส่งเสริมความร่วมมือ สัมพันธภาพอันดีระหว่างหมู่ยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค ที่ได้บูรณาการกิจกรรมยุวกาชาด
เข้ากับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มีการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม ICRC : International Committee of the Red Cross หรือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  กิจกรรม IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies หรือ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  กิจกรรม GDV : Global Development Village หรือ หมู่บ้านโลกาภิวัตน์ และกิจกรรม AC : ASEAN Community หรือประชาคมอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่สะท้อนถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด สมาชิกเยาวสตรี และคณะกรรมการจัดงาน ประมาณ 4,000 คน

3) การจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ. ในนามของรัฐบาลไทย ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (APREC : Asia-Pacific Regional Education Conference) ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าด้านการพัฒนาการศึกษา และร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคตภายหลังปี ค.ศ. 2015 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 47 ประเทศ ผู้แทนสำนักงานยูเนสโกจากภูมิภาคต่างๆ และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 400 คน

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557 จะเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับภูมิภาค และการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. 2015 โดยจะมีการอภิปรายถึงความสำเร็จและสิ่งท้าทายของการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนที่ผ่านมา รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญที่สุดของการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในวันสุดท้ายของการประชุม

ส่วนในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. 2015 โดยจะมีการอภิปรายและรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในอนาคต รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี ค.ศ. 2015

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/8/2557