เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่าน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ สังกัดสป.ศธ.