ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)