ไปเรียนปลอดภัย

โรงเรียนวัดราชาธิวาส – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ไปเรียนปลอดภัยพร้อมทั้งปล่อยขบวนรถยนต์เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2557  โดยมีผู้บริหาร ศธ. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ว่า ตามที่ ศธ.ได้มีนโยบายและนวทางการดำเนินการแก่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้ทำหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครอง ป้องกัน ป้อมปราม และแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นกรอบภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบกับสภาพปัญหาเชิงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันที่มีอย่างหลากหลาย ซับซ้อน และทวีความรุนแรงเป็นลำดับ โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งจากสถิติของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การก่อเหตุทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนและยั่งยืนต่อไป

โครงการ “ไปเรียนปลอดภัย” เป็นการปล่อยขบวนรถยนต์เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ฯ จำนวน 80 คัน ออกปฏิบัติการสายตรวจเพื่อป้องกัน ป้องปราม แก้ไข ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา  ประกอบด้วยรถยนต์ศูนย์เสมารักษ์ ศธ. รถยนต์ศูนย์เสมารักษ์บางแค รถยนต์ศูนย์เสมารักษ์มีนบุรี รถยนต์ศูนย์เสมารักษ์ดอนเมือง รถยนต์ศูนย์เสมารักษ์บางนา  และรถยนต์ศูนย์เสมารักษ์ ในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำรถยนต์ ไปช่วยดูแลป้องกันและป้องปรามอีกด้วย

รมว.ศธ. กล่าวว่า ภารกิจของ ศธ. นอกจากจะให้การศึกษา ให้ความรู้แล้ว การที่จะอบรบให้เด็กมีความประพฤติดี และมีความปลอดภัย เป็นภารกิจที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การดูแลให้นักเรียนความปลอดภัย ซึ่งการที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ก่อปัญหาสังคม ตลอดจนการคุ้มครองและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดโครงการขึ้นในช่วงของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.ศธ. กับเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งได้จัดขบวนรถยนต์เพื่อออกตรวจตราตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อดูแลและคุ้มครอง ตลอดจนป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ จึงขอให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังไว้

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
16/5/2557