ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 600 ราย 41 ล้าน !!

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 600 ราย 41 ล้าน !!

          
          นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหาและไกล่เกลี่ย มีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายพชรวิเชียร สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ต้อนรับและรายงานข้อมูล
          นางกรรณิการ์ กล่าวว่า จากข้อมูลทราบว่าบุคคลที่เป็นนักเรียนนักศึกษาใน จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ทำสัญญากู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อปี 2551 ซึ่งถึงปัจจุบันยังมีภาระหนี้ผูกพัน โดยยังชำระไม่หมดตามวงเงินกู้ประมาณ 2,083 ราย ที่ถือว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา และจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย คือ ชั้นบังคับคดี จึงได้ร่วมกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยสำนักงานบังคับคดี จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ลดปัญหาหนี้สิน และลดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม
          นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูล ผู้ทำสัญญากู้กองทุน กยศ. ทั่วประทศเกือบ 2 แสนราย ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ ยังมียอดค้างชำระหนี้มากที่สุดในระดับประเทศ ทั้งนี้ จากการสอบถามปัญหาพบว่าสาเหตุคือปัญหาที่เกิดจากผู้ขอกู้เอง คือปัญหาด้านสุขภาพ และไม่มีงานทำ จึงนำมาสู่การขาดรายได้และส่งเงินชำระคืนให้กับ กยศ. และเข้าสู่สภาพมีภาระหนี้สินและเกิดอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะปกติ ที่แต่เดิมร้อยละ 1 บาทต่อปี และเมื่อหมดอายุความ คือระยะเวลา 10 ปี จึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 8.5 บาทต่อปี และจะถูกดำเนินการทางคดี อย่างไรก็ตาม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีลงทะเบียนร่วมโครงการ 600 ราย วงเงินพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 41 ล้านบาท
          นายสนั่น กล่าวว่า มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ที่ทางกระทรวงยุติธรรมจัดนำร่องครั้งแรกที่ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งนี้ นับว่าจัดได้เหมาะสมกับห้วงเวลา เพราะ จ.กาฬสินธุ์ กำลังขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาย นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ และรัฐบาล ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความอยู่ดี กินดี มีสุข ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย
          อย่างไรก็ตาม ในส่วนสาเหตุของการขาดชำระหนี้ กยศ. คือปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีงานทำนั้น ทางจังหวัดจะได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแรงงานจังหวัด เข้าไปดูแลใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำลังทำงาน เกิดรายได้ มีกำลังผ่อนชำระ กยศ. ซึ่งจะทำให้เงินกองทุน กยศ. เกิดการเพิ่มพูน ให้บุตรหลานและรุ่นน้องๆ ได้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไป

          ที่มา: www.komchadluek.net