ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)