โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กันยายน 2557

                ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 30 กันยายน 2557  ณ โรงแรมปรินส์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องโรงเรียนเอกชนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จำนวนทั้งสิ้น 22 โรง

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า เอกชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษามีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากเป็นเพราะภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมกำกับ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาคเอกชนที่เป็นผู้จัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างมีระบบ จึงถือเป็นการช่วยรัฐให้สามารถพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศได้

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาล ได้กำหนดไว้เป็น 5 นโยบายทั่วไป และ 7 นโยบายเฉพาะที่จะดำเนินการให้เป็นผลใน 1 ปี นอกจากนี้ ยังมี 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน และนโยบายสำคัญอีกเรื่องคือการทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำหรับเป้าหมายในการดำเนินนโยบายนี้คือ การปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>