โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

                  นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกแก่สถานศึกษาและองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการนำเสนอแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและศีลธรรม ในรายการ “คนดีต้นแบบ” ทางสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ (SMTV) ภายใต้เว็บไซต์ www.sema.go.th ของศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การนำศีลธรรมเข้าสู่สถานศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการกระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องการที่เข้าไปส่งเสริมและให้กำลังใจเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนต่อไป ซึ่งหากโรงเรียนใดที่ดำเนินการจัดขับเคลื่อนในการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษต่อไป

                รายการคนดีต้นแบบเป็นแนวคิดที่ต้องการเชิดชูและเผยแพร่ แบบปฏิบัติด้านคุณธรรมและศีลธรรมของเยาวชน บุคคล สถานศึกษา และองค์กรเอกชนที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในองค์กร และสังคมภายนอก กระทั่งเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างไม่ซับซ้อน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 โรงเรียน โดยผู้ที่สนใจ เทปรายการที่ออกอากาศไปแล้วสามารถดาว์นโหลดรายการในแต่ละตอนได้ที่เว็บไซต์ www.sema.go.th โดยคลิกไปที่เมนู SMTV หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 628 6161

                    สำหรับโรงเรียนและองค์กรเอกชนที่เข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึก จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.ชมรมพุทธศาสตร์สากล 2. โรงเรียนบดินทร์เดชา2 3. โรงเรียนอุดมดรุณี 4. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5. โรงเรียนชลกันยานุกูล 6. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 7. โรงเรียนโสตศึกษา 8. โรงเรียนสิริรัตนาธร 9. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ และ10.โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน


******************************************
อิชยา/ข่าว
ธิรดา/ภาพ