โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

( สำเนา )
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๘๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ม.๓ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ม.๓ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pnk2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๖๔๐๐๙๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย พงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย พงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015009417&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure