โรงเรียนบ้านหาดขาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนบ้านหาดขาม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา
 
             โรงเรียนบ้านหาดขาม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหาดขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหาดขาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหาดขาม ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hatkham.pkn2.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๐๔๒๓๔๒๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอำนวย คงถอด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุรีย์พร มณีวงษ์)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง สุรีย์พร มณีวงษ์ ครู คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015112278&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure