โรงเรียนบ้านหนองหมู สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายการ ดังนี้
                  อุปกรณ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหมู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๙๙๕๕๓๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายเครือ ปรีดิ์เปรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เครือ ปรีดิ์เปรม)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย เครือ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015163713&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure