โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สอบราคาจ้างรั้วมาตรฐาน ๙ ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างรั้วมาตรฐาน ๙ ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรั้วมาตรฐาน ๙ ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจสบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nym.pkn2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๖๕๑๔๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายยม อยู่ชมบุญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ สุขประเสริฐ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ สุขประเสริฐ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115237343&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure