โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
 
             โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ม.๖ ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๙๘๒๒๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายกัมปนาท กลิ่นเพย)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย กัมปนาท กลิ่นเพย)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย กัมปนาท กลิ่นเพย ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125169208&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure