โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำปี 2562


          สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 3 พิษณุโลก ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาค ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนกลุ่ม A ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และโรงเรียนกลุ่ม B ได้แก่ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และได้เป็นตัวแทนภาค 3 เข้าไปประกวดระดับประเทศต่อไป          สำหรับโรงเรียนบ้านสันป่าไร่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบของการน้อมนำหลักเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนให้เด็กนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชาวปกากะญอได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยสร้างถังแยกขยะ แบ่งประเภทเป็น พลาสติก ขวด แก้ว เหล็ก และกระดาษ นักเรียนสามารถแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น
เศษอาหารนำไปเลี้ยงหมูหลุม กระดาษนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อใช้ซ้ำ ส่วนขยะที่เหลือนำไปแยกขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่าเพื่อนำเงินมาใช้ในการทำกิจกรรมของนักเรียนที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์