โรงเรียนบ้านรวมไทยสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนบ้านรวมไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านรวมไทย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านรวมไทย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านรวมไทย ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ banruamthai@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๙๘๑๔๕๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสง่า เกิดโถ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมไทย
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สง่า เกิดโถ)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย สง่า เกิดโถ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125139984&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure