โรงเรียนบ้านตำหรุ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบภัย

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบภัย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก
 
             โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)  มีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบภัย ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๘๕,๑๐๑  บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ๑๓๔ หมู่ ๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานอาคาร ๑ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)  (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ban-tumru.pkn2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ ๖๒๒๐๘๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสมชาย ทองจำรัส)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุชัญญา ชิวปรีชา)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง สุชัญญา ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025135856&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure