โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

          จากกรณีที่ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (อดีต ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถูกสั่งพักงาน และโยกย้ายโดยคณะกรรมการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้เกิดการรวมกลุ่ม Save BCC ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าวนั้น โดยช่วงสายวันนี้ (28 พ.ย. 62) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เดินทางไปที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมได้นำคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 2/2562 เรื่อง ให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาประกาศให้ทุกคนได้ทราบ โดยหนังสือคำสั่งระบุว่า ด้วยเป็นที่ปรากฏว่า เกิดกรณีปัญหาภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากการบริหารจัดการของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้มีคำสั่งพักงานผู้อำนวยการ (นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) และผู้จัดการ (นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี) และภายหลังมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 2 พ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุข้อกล่าวหาเรื่อง การจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จนมีการชุมนุมประท้วงคัดค้านจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ในเหตุการณ์สั่งพักงานและการให้พ้นจากหน้าที่ของผู้อำนวยการ และผู้จัดการที่ไม่เป็นธรรม การชุมนุมประท้วงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของนักเรียน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งการนำเงินของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อีกทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ถือเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินการของโรงเรียน เนื่องจากมูลค่าของการจัดซื้อที่ดินเป็นเงินจำนวนมาก มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน

 

   

 

         ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (2) และ (5) ประกอบกับมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินของโรงเรียนในระบบ ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้น ให้แก่ คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายใน 7 วัน

          อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งนี้ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ภายใน 30 วัน

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน