โนนเจริญพิทยาคม รับเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

          นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา”สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น”ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง”ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสมและร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา “ สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ”อย่างสม่ำเสมอ นั้น

          โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อ.บ้านกรวด สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559  มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ” โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 84 แห่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 74 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 แห่ง

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/88122