โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 36/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกกระทรวง ดำเนินด้านการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทางราชการ

จึงได้ลงนามแต่งตั้ง นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ให้ข่าว หรือข่าวสาร หรือชี้แจงแถลงข่าวสารของทางราชการ เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข่าวและข่าวสารในลักษณะวิชาการ ซึ่งสมควรแก่การเผยแพร่ต่อประชาชน ตลอดจนข่าวสารอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

นอกจากนี้ ให้มีหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อประชาชน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
14/1/2558