โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน

กระทรวงศึกษาธิการ – วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและประเทศไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวได้ส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน หลายปีที่ผ่านมานักเรียนไทยนิยมเรียนภาษาจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีจำนวนเกือบ ๑ ล้านคน มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่เปิดสอนภาษาจีนถึง ๙๘๗ แห่ง จำนวนนักเรียนมากกว่า ๘ แสนคน และมีโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนถึง ๔๓๕ แห่ง มีจำนวนนักเรียนกว่า ๑ แสนคน และถึงแม้ว่าสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน หรือฮั่นปั้น จะได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนหลายด้าน เช่น การอบรมครูสอนภาษาจีน สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในประเทศไทยปีละเกือบ ๒ พันคน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนครูที่จีนส่งไปทั่วโลก ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

 

ดังนั้น การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของจีน รวมทั้งมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว จึงเป็นประโยชน์มากในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน ซึ่งจากการประเมินผลในแต่ละปีทราบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อาจมีอุปสรรคอยู่บ้างโดยเฉพาะการปรับตัว

 

โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยนำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรุ่นที่ ๕ มีนักศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น ๒๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทย ๑๓ แห่ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในคืนนี้

 

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.