โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.กรุงเทพ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมี รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ, รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ เข้าร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 โดยการมีวิสัยทัศน์ชัดเจน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญยิ่งขึ้นไป โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ในอนาคต

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีความแตกต่างไปจากการเรียนการสอนทั่วไป โดยการปรับหลักสูตรการเรียนรู้ มีการบูรณาการในหลากหลายศาสตร์ หลากหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ส่วนในด้านครูผู้สอนได้มีการกระตุ้นให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ถ่ายทอดความรู้ ในขณะเดียวกันก็เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีการแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบ ตลอดจนเรียนจริงในสถานที่จริง มิใช่เรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้เด็กเห็นปัญหาจากการทำงาน (Learning by Doing) เมื่อสั่งสมมาก ๆ ก็จะนำไปสร้างนวัตกรรมหรือออกแบบการเรียนการสอน พร้อมทั้งเกิดการทำวิจัยร่วมกันได้ เมื่อเกิดการสั่งสมความรู้ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ ก็จะช่วยสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการทำงานในสถานประกอบการได้จริง เพื่อให้ทันโลก ทันสมัย ทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเป็นผู้นำและเป็นแนวหน้าด้านการศึกษาที่มีความหลากหลาย อีกทั้งมีการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคตได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะ สมรรถนะ และมีคุณภาพสูง เช่นนี้สืบไป

Written by สุนันธินี ดินส้ม, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร