โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจ รมช.ศธ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบทุน “โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” โดยมีนายนิคม พงษ์รัตนสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานายนิคม พงษ์รัตนสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดสีคิ้ว ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว โนนสูง ปากช่อง ด่านขุนทด และเทพารักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม โดยจัดงาน "คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส" เพื่อหาทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและออกโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีกำลังใจและมีโอกาสได้พัฒนาเพื่อไปสู่โอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต และมีความสุขอย่างเด็กทั่ว ๆ ไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณแทนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา สาขาและหน่วยบริการสีคิ้ว ที่สภาทนายความจังหวัดสีคิ้วได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยการมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในวันนี้

ดังแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดำรัสว่า "งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้พิการไม่ได้อยากเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม" ซึ่งกระทรวงศึษาธิการได้นำแนวพระราชดำรัสนี้ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา

“ประเทศไทยมีประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด แต่เมื่อมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลก็เริ่มถดถอยหายไป เนื่องจากพ่อแม่สมัยนี้เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเกมที่รุนแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก รัก โกรธ เกลียด ยินดี หรือเสียใจ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กสมัยนี้มีจิตใจก้าวร้าว แข็งกระด้าง ถึงจะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุดังกล่าว"

"ในฐานะเป็นผู้หนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำกับงานด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอใช้โอกาสอันดีนี้ขอให้พ่อแม่ทุกคนสละเวลาที่มีค่าเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง เพื่อให้เค้าเจริญเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนหวาน โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 43 ทุน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และการแสดงนิทรรศการการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 7 เขตพื้นที่การศึกษา 32 หน่วยบริการ และการให้บริการอื่น ๆ ด้วยณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/2/2563