แผนปฏิบัติราชการ ศธ.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ศธ.

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ว่า ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนด 9 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการ พร้อมทั้งขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นปัจจัยของการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา จึงได้เน้นย้ำในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องความสมานฉันท์ปรองดอง คุณธรรม จริยธรรม การสร้างระเบียบวินัยและความสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งการสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงยึดเจตนารมณ์ดังกล่าวมาเป็นกรอบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

เป้าประสงค์

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
3. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5.
ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา

6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม 9 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 503,750 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จะมีการประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ปลัด ศธ.จึงได้ย้ำในที่ประชุมว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมเพื่อเข้าชี้แจงดังกล่าว โดยการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องมีความชัดเจนในการใช้งบประมาณ โปร่งใส สอดคล้อง และสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

22/8/2557