แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ.(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ.(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

เอกสารเผยแพร่ : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดาวน์โหลดที่นี่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์

บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

เป้าประสงค์รวม

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 2. พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท

 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภูมิภาคและประเทศ

 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

 6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)

1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่

1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองและความปลอดภัยของผู้เรียน

3.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

กลยุทธ์

4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย

4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพื้นที่

6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยง และเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

6.6  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต

6.7  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ

จำนวน โครงการ

คำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (บาท)

 
 

รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น

 

 66,561,780,300

 

1. งบบุคลากรภาครัฐ

 

 9,110,443,300

 

2. งบลงทุน

 

 3,616,107,900

 

3. งานบริหารจัดการสำนักงาน

 

 2,165,318,900

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

438

51,669,910,200

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

99

2,331,978,700

 

  1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

13

134,857,400

 

  1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยรูปแบบใหม่

2

48,900,800

 

  1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

60

1,883,744,500

 

  1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ

2

37,290,300

 

  1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

22

227,185,700

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ที่ 2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6

237,430,100

 

  2.1 กลุ่มโครงการพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

5

122,652,400

 

  2.2 โครงการดิจิทัลชุมชน

1

114,777,700

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

135

2,588,720,000

 

  3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง

42

284,880,000

 

  3.2 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ

19

609,350,000

 

  3.3 กลุ่มโครงการปฏิรูปการเรียนรู้

24

1,297,024,700

 

  3.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา

43

367,722,300

 

  3.5 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

7

29,743,000

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา

43

43,069,213,900

 

  4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

32

42,944,152,700

 

  4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11

125,061,200

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

3

239,069,700

 

  5.1 กลุ่มโครงการสร้างการตระหนักรู้บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

3

239,069,700

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

152

3,203,497,800

 

  6.1 กลุ่มโครงการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

15

1,461,218,600

 

  6.2 กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาและ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

58

458,817,700

 

  6.3 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ภาค และจังหวัด ด้านการศึกษา

7

1,091,428,500

 

  6.4 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ด้านการศึกษา

5

5,164,000

 

  6.5 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

2

1,325,800

 

  6.6 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ พลเรือน/บุคลากรทางการศึกษาอื่น

61

161,744,200

 

  6.7 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

23,799,000

 

ดาวน์โหลดเอกสาร shorturl.at/cetAE