แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ จำนวน 7 ผลผลิต 4 โครงการ เป็นเงิน 43,234,426,600 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม และงาน/โครงการ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนที่ 3 บริบทที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และแผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส่วนที่ 5 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ 1. ตารางโครงการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช) 2. ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามผลผลิต/โครงการ/กองทุน และงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ส่วนที่ 6 ปฏิทินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จนสำเร็จ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่


———————————————————
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
           สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.