แผนจัดการศึกษาคนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม สพฐ. 4 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  • เพิ่มการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากสถานการณ์และปัญหาของเด็กพิการของประเทศไทยในปี 2557 พบว่ามีคนพิการทั่วประเทศจำนวน 1.87 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จำนวนคนพิการในโลกซึ่งมีอยู่ร้อยละ 5-10 ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีจำนวนถึงร้อยละ 75 ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ หรือเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างจำกัด

ในส่วนของภาคการศึกษานั้น สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ” ซึ่งปัจจุบันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รับผิดชอบ โดยปัจจุบันมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 77 ศูนย์ทั่วประเทศ และมีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งถือเป็นสาขาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 238 แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากยังมีเด็กพิการอีกจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังเข้าไม่ถึงการศึกษา

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและพัฒนาการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ไปศึกษารายละเอียดว่ามีช่องทางใดบ้างที่สามารถจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมาเพื่อดูแลคนพิการทั่วประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาระเบียบของ ศธ.ที่จะรองรับการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวด้วย เนื่องจากขณะนี้มีเพียงศูนย์การศึกษาพิเศษในระดับจังหวัด และศูนย์ของมูลนิธิหรือองค์กรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเองเท่านั้น ส่วนจำนวนที่จะจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนคนพิการในแต่ละพื้นที่ว่ามีมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกระเบียบรองรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเฉพาะคนพิการ พ.ศ.2551 ต่อไป

เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2559)

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2559)  โดยกำหนดกรอบแนวทางการจัดการศึกษา คือ

            1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลคนพิการและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของทุกหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันและอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน
          2) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (
Early Intervention : EI) เพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
          3) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการ ตามหลักการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
          4) การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้เด็กพิการทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
          5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ และสามารถจัดบริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อให้การจัดการศึกษาทางเลือกอื่น เอื้อต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภทและระดับความพิการ

          7) เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assitive Technology) เพื่อให้คนพิการทุกคนได้รับบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
          8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
          9) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกระบบและทุกรูปแบบ

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2558 จำนวน 299 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 291 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และสำรองสำหรับบริหารจัดการกองทุน 8 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 291 ล้านบาทนั้น ได้วางแผนดำเนินการภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา จำนวน 8 โครงการ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันการพลศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับความพิการ
  จำนวน 3 โครงการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. กศน. มูลนิธิออทิสติกไทย
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จำนวน 3 โครงการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. กศน. กทม.
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ
จำนวน 6 โครงการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. กศน. สอศ.
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 9 โครงการ 5 หน่วยงาน
ได้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ วิทยาลัยราชสุดา
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จำนวน 2 โครงการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. และ สกอ.

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 27/10/2557
update
28/10/2557