แนวทางส่งเสริมการเลือกตั้ง

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง ในวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณต่างๆ ไปให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


นอกจากนี้ ศธ.ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป (กรณียุบสภา) ดังนี้


แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ


กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยสนับสนุนการเลือกตั้ง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของนักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและส่วนราชการในสังกัด โดยหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่เขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง ดังนี้


1. สนับสนุนให้ครูอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่


1.1 เป็นกรรมการประจำเขตเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของจังหวัด


1.2 เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยครูอาจารย์ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง


1.3 เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยบุคลากร/นักศึกษา ในสังกัด ทำหน้าที่เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง


2. อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง


3. จัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำประกาศของหน่วยงาน เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด


4. สนับสนุนด้านการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเป็นวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้ง


5. ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง เพื่อสื่อสารผ่านนักเรียน นักศึกษา ไปยังผู้ปกครองและประชาชน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดโดยไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและลดจำนวนบัตรเสีย และรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


6. สนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน โดยเห็นว่านักศึกษาเป็นพลังบริสุทธิ์ มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

23/1/2557