แนวทางปฏิบัติในการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี