แท็บเล็ต OTPC

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวความคืบหน้าในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

การจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะโซนที่ 1,2,3)

รมว.ศธ.กล่าวว่า สถานะล่าสุดของการจัดซื้อแท็บเล็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นั้น ในโซนที่ 4 ได้ส่งมอบให้นักเรียนแล้ว คงเหลือเฉพาะโซนที่ 1-3 รายละเอียดดังนี้

กระบวนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

โซนที่ 1 และโซนที่ 2

ประกาศประกวดราคาใหม่ เสนอราคา คณะกรรมการจัดซื้อตรวจสอบทางเทคนิค คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาผล ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ลงนามในสัญญาจัดซื้อ ส่งของถึงจุดตรวจรับ และกรรมการตรวจรับ

ส่งของถึงโรงเรียน

.ที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2557
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2557
วันที่ 27 มีนาคม 2557
วันที่ 29 มีนาคม 2557
วันที่ 30 มีนาคม 2557
วันที่ 1 เมษายน 2557
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2557 (แบ่งเป็น 4 งวด งวดแรกภายใน 35 วัน และงวดสุดท้ายไม่เกิน 90 วัน)
หลังการตรวจรับตามระยะเวลาส่งของ (หรือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557)

โซนที่ 3

2.1 ลงนามในสัญญาจัดซื้อ ส่งของถึงจุดตรวจรับ

ส่งของถึงโรงเรียน

.

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 30 มิถุนายน 2557 (แบ่งเป็น 4 งวด งวดแรกภายใน 35 วัน และงวดสุดท้ายไม่เกิน 90 วัน)
หลังการตรวจรับตามระยะเวลาส่งของ

โซนที่ 4

ส่งของงวดแรก จะส่งแผนการส่งของอีกครั้งหนึ่ง

.

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รอการแจ้งแผนการส่งของใหม่

การจัดซื้อในปีงบประมาณ 2557

คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สรุปบทเรียนการจัดซื้อ รวมทั้งการใช้แท็บเล็ต เพื่อดูข้อดีข้อเสีย และจะได้มีการมาวางแผนในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่และป้องกันความล่าช้าเสียหาย โดยจะมีการเสนอแผนการดำเนินการต่อคณะกรรมการดังกล่าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และมีการจัดทำร่างคุณลักษณะ (Spec.) และขอบเขตงาน (TOR) ภายในวันที่ 1–7 มีนาคม 2557 จากนั้นจึงจะนำเสนอร่าง Spec และ TOR ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557

จากการคาดการณ์ จึงคาดว่าจะมีการจัดทำ e–Auction ภายในวันที่ 15 เมษายน 2557 ส่งของถึงจุดตรวจรับและกรรมการตรวจรับ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2557 จึงต้องเร่งให้ผู้ที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการให้ได้ทันตามกำหนด และที่สำคัญก็คือ นอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ว ก็ต้องมาดูเรื่องของเนื้อหาสาระ การทำให้ครูและนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ 2557 มีแนวโน้มว่าจะให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ แยกกันไปจัดซื้อ แต่ใช้คุณลักษณะ (Spec.) และขอบเขตงาน (TOR) กลาง ซึ่งเกิดจากการสรุปของทาง สพฐ.หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเตรียมการเรื่องการจัดซื้อ และสรุปโดยคณะกรรมการบริหารฯ

ในส่วนของความคืบหน้าในการฟ้องร้องบริษัทเซินเจิ้น อิงถัง อิงเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด (Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd.) รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งให้ทางบริษัททราบสถานะของเรื่องว่า จะมีการยกเลิกและฟ้องร้อง ริบหลักทรัพย์ค้ำประกัน และขั้นตอนต่อไปก็จะมีการพิจารณาค่าปรับ และให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน