แท็บเล็ตปี 2557

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

เห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ดังนี้

1) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ Specification ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 มีนาคม 2557
2) การจัดทำบัญชีจัดสรร (รายโรงเรียน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 – เมษายน 2557
3) ประชาพิจารณ์
Spec แท็บเล็ต จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งการขอความเห็นชอบและอนุมัติ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557
4) การจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมทั้งประกวดราคา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป
5) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

รับทราบการยกเลิกสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 กับ บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรยกเลิกสัญญาในโซนนี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดสัญญา

โดยคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีหนังสือถึง สพฐ.แจ้งกำหนดส่งมอบเครื่อง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 แต่ต่อมาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีหนังสือถึง สพฐ. เพื่อยกเลิกแผนการส่งมอบเครื่อง ดังนั้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนบริษัทมาประชุม เพื่อเร่งรัดให้บริษัทจัดทำแผนส่งมอบเครื่องโดยด่วน พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557 แต่นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ลงนามในสัญญา คือวันที่ 23 กันยายน 2556 ครบกำหนดสัญญา 90 วัน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556  ซึ่งขณะนี้ได้เกินกำหนดส่งมอบเครื่องมาแล้วเป็นเวลา 74 วัน จึงมีค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้รับมอบ คิดเป็นเงิน 114.6 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินสัญญา ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกสัญญาการจัดซื้อในโซนที่ 4

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะเร่งดำเนินการเปิดประมูลใหม่ ส่วนขั้นตอนของการยกเลิกนั้น คาดว่าในสัปดาห์หน้า สพฐ.จะเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจัดซื้อได้ จากนั้นจะริบเงินค้ำประกันที่บริษัทวางไว้กับธนาคารจำนวน 40 ล้านบาทไว้ด้วย รวมทั้งแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และเรียกร้องค่าเสียหายกรณีมีส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อทดแทนต่อไป

รับทราบการถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-25561) ปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตด้วยการเจรจาและทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทผู้ขายจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นผู้จัดหาแท็บเล็ต ซึ่งได้จัดซื้อแท็บเล็ตจากบริษัท เซิ่นเจิ้ล สโคป ซายดิเอ็นทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 858,886 เครื่อง ราคาเครื่องละ 82 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินกว่า 2,178 ล้านบาท

– ข้อดี คือ ทำให้ได้แท็บเล็ตยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้งหมด การบริหารจัดการทำได้โดยง่าย และกระทรวง ICT ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
– ข้อเสีย คือ การจัดซื้อในลักษณะ
G to Gไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินงานล่าช้า ราคาซื้อสูงเกือบเต็มวงเงินงบประมาณ ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น จากนั้น ศธ.ต้องดำเนินการส่วนอื่นๆ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้า ค่าเช้าคลังสินค้า ค่าขนส่ง และภาษี นอกจากนี้ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องสัญญาลักษณะ G to Gและการบริการหลังการขายล่าช้าและไม่ทั่วถึง

2) ปีงบประมาณ 2556  ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ e-Auction ส่วนการทำสัญญาให้ผู้ขายทำสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ซึ่งได้ทำการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,634,314 เครื่อง แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 โซน ได้แก่ ชั้น ป.1 โซนที่ 1 (ภาคกลางและใต้) ชั้น ป.1 โซนที่ 2 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ชั้น ม.1 โซนที่ 3 (ภาคกลางและใต้) และชั้น ม.1 โซนที่ 4 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)

– ข้อดี คือ การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ราคาที่ได้จากการประมูลลดลงมาก และผู้ขายรับผิดชอบจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ
– ข้อเสีย คือ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งการจัดซื้อทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส แท็บเล็ตที่ได้มีคุณลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดราคาที่เสนอต่ำมากไม่สามารถส่งของตามสัญญาได้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถโอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นจัดซื้อแทนได้

รมว.ศธ.กล่าวว่า การถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมการวางแผนจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแท็บเล็ตแล้ว พบว่าอุปกรณ์บางอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า หากคุณลักษณะเฉพาะสูงขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นด้วย จะสามารถทำได้ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ รวมทั้งได้ขอให้หาทางป้องกันปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น คุณสมบัติของผู้ประมูล เงื่อนไข/กติกากรณียกเลิกสัญญาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการทุ่มตลาด ซึ่งเป็นกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ จะมีวิธีการใดที่จะระบุเรื่องนี้เข้าไปในสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาการเสนอราคาที่ต่ำกว่าทุน ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำได้จริงและส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/3/2557