แถลงผลงานรัฐบาล

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการศึกษา ครบรอบ ๑ ปี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมจัดงาน และเยี่ยมชมทุกนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐-๑๙.๐๐ น.


รมว.ศธ.กล่าวว่า การแถลงนโยบายและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาที่ ศธ.ได้ดำเนินการตลอด ๑ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับทราบ และขอให้ช่วยติดตาม เสนอแนะข้อคิดเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ศธ.มีเป้าหมายยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา สร้างระบบการเรียนการสอน ปฏิรูปการศึกษา โดยนำระบบ Accountability เข้ามาช่วยจัดการศึกษา ให้ครูรับผิดชอบต่อนักเรียนให้มีความเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และผลจากการสอนของครูจะใช้เป็นผลงานในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โดยไม่ต้องทำวิจัย


จุดเน้นสำคัญที่ต้องการย้ำคือ การปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใส และความใสสะอาดในระบบงานของ ศธ. โดยยึดหลักกรอบคิดแบบใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่าในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เราต้องป้องกันคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ และต้องสนับสนุนคนดีให้ได้บริหารประเทศในระดับต่างๆ ฉะนั้นการอบรมคุณธรรมและศีลธรรมในทุกศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่ชีวิต ในแง่สังคม อาจช่วยเปลี่ยนจิตใจ และให้สามารถเข้าใจเหตุของการมีชีวิตอยู่  จากการจัดอบรมปฏิบัติธรรมของหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็น สพฐ. สอศ. สช. หรือ กศน. พบว่ามีการตอบรับในทางที่ดี ซึ่งตนมีความยินดีที่ครูส่วนใหญ่มีความคิดและต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศ ต้องการทำความดีและคุณประโยชน์ต่อลูกหลานของเรา ช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่า ศธ. ไทยจะใสสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับนโยบายการปฏิบัติธรรมนำการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่ รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือบวร และโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  ๑ โรงเรียน ๑ อำเภอในฝัน ซึ่งได้สนับสนุนและมีการเผยแพร่โครงการผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศ อีกทั้งมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรม ตามที่ ศธ.เสนอ โดยเห็นชอบให้สถานที่ปฏิบัติธรรมในสังกัดจำนวน ๒๐๗ แห่ง เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเข้าสู่ความเข้าใจของการดำรงอยู่ และการเดินทางต่อไปของชีวิต ซึ่งหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะได้ไปปฏิบัติธรรมด้วย เพื่อปฏิรูปศีลธรรมและคุณธรรมในจิตใจของคนทุกระดับอายุ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อายุยังน้อย เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นอนาคตของชาติ จะต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่ต้น


นอกจากนี้ ศธ.กำลังพิจารณาเรื่องการแยกวิชาศีลธรรม คุณธรรม และหน้าที่ความเป็นพลเมือง ออกจากวิชาสังคมศึกษา โดยมอบให้ผู้บริหาร ศธ.ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของการแยกวิชาดังกล่าว


สำหรับนโยบายอื่น เช่น แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา หรือหลักสูตรคิดเป็นทำเป็นนั้น ไม่มีความกังวลหรือห่วงใย เนื่องจากเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร ศธ.มีความเชี่ยวชาญและสามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยลงไปก้าวก่ายการทำงาน เพียงแต่มีหน้าที่ทำให้ทุกคนมั่นใจว่า ศธ.จะมีความยุติธรรมต่อครู ข้าราชการ ให้มีความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีระบบการวิ่งเต้น และไม่ต้องเสียเงินทองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ฝากให้ผู้บริหารทุกคนดูแลนักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก โดยยึดอุดมการณ์ประการเดียว คือ หากนักเรียนเป็นลูกของท่าน ท่านจะทำอย่างไร หากครูอาจารย์ เป็นพี่ชายน้องสาวของท่าน ท่านจะทำอย่างไร


ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ที่เป็นการช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบกัน โดยเชื่อว่าระบบครอบครัวจะเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งที่สุด ที่จะทำให้ประเทศเจริญได้ กรอบคิดของการบริหารประเทศ จึงเปรียบเสมือนการบริหารครอบครัวใหญ่ ที่ต้องมีการดูแลกัน จะเอารัดเอาเปรียบกันไม่ได้


ภายหลังพิธีปิด รมว.ศธ.ได้เยี่ยมชมนิทรรศการในแต่ละนโยบายและผลงานของสถานศึกษาต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๕ อาทิ
  • โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ซึ่งจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกายและสติปัญญา รวมทั้งฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆ โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ซึ่งโรงเรียนได้นำผลงานการทอผ้ามอบให้กับ รมว.ศธ.ด้วย  • วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแผนกปิโตรเลียม สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษามากถึงเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และเมื่อเรียนจบจะมีบริษัทมาจองตัวไปทำงาน มีรายได้สูงถึงเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท  • วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้รับรางวัลสถิติประหยัดพลังงานสูงสุดอันดับ ๑ ระดับภูมิภาคเอเชีย ๒๐๑๒ ในงาน ECO-MARATHON July 2012 ที่ประเทศมาเลเซีย  • วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้แสดงการแข่งขันฟุตบอลด้วยระบบ Android ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Android Soccer Robot แห่งประเทศไทย  • บูธ ASEAN ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีกิจกรรมบนเวทีเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนด้วย  • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ได้จัดแสดงห้องเรียนจำลอง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ School board และการประชุม Online ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับ ๕ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และพม่า  • บูธปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ : Transparency and Accountability ซึ่ง รมว.ศธ.ได้เยี่ยมชมและอ่านข้อความของนักเรียนที่เขียนในหัวข้อ อนาคตประเทศไทยที่หนูฝัน


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน