แถลงข่าวโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3”

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 3” โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), นายประวิช สุขุม ผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนในโครงการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

 width= width= width= width= width= width= width= width= width=

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อเด็กไทยอย่างยิ่ง เพราะการอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนั้น การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน โดยสามารถเริ่มได้จากการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในครอบครัว เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ​ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลโครงการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันจัดโครงการดี ๆ เช่นนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)​ กล่าวว่า โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้คัดเลือกหนังสือและจัดส่งให้กับโรงเรียนในโครงการแล้วกว่า 113,000 เล่ม พร้อมจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” ซึ่งจะมีการอ่านหนังสือในโรงเรียนทุกวัน วันละ 15 นาที อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจากศิลปิน ดารานักแสดง ในการเป็นทูตนักอ่าน เพื่อจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้น สำหรับผลการดำเนินโครงการ พบว่า ในปี 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 64 มีผลสัมฤทธิ์​ทางการเรียนที่ดีขึ้น และในปี 2562 ร้อยละ 72 ของนักเรียนในโครงการ มีผลสัมฤทธิ์​ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 width= width= width= width= width= width= width= width= width=

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
22/7/2563