แถลงข่าวงานวันครู

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงานวันครู พ.ศ.2557 ครั้งที่ 58 เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภาและยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศธ. กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการเรียนการสอน เป็นความคาดหวังของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายในสังคมที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ และการปฏิรูปการศึกษา เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ซึ่งสัมฤทธิผลที่จะเกิดขึ้นต้องมาจากครูทั้งประเทศ ดังนั้นครูทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฝากอนาคตลูกหลานไว้ในมือครู

การจัดงานวันครู พ.ศ.2557 ครั้งที่ 58 “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยปีนี้จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานวันครู จากหอประชุมคุรุสภา ไปใช้สถานที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สำหรับคำขวัญวันครูปีนี้ คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยนายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร เป็นผู้ชนะการประกวด ที่แสดงถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

รมว.ศธ.กล่าวเชิญชวนครูทั่วประเทศให้มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมวันครู รวมทั้งให้ครูได้ปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน ซึ่งครูเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ สำหรับการผลิตและพัฒนาครู ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาได้ร่วมระดมความคิด เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก เมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ครูทั้งหลายมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ  รวมทั้งเด็กและเยาวชน ประชาชนของประเทศต่อไป

ขอย้ำว่ากิจกรรมวันครู นอกจากเป็นพิธีที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้ว ยังส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ยอมรับนับถือของทั้งประเทศว่า ครูคือกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  สำหรับสาเหตุที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานวันครู คณะกรรมการจัดงานเกรงว่าอาจจะเกิดอุปสรรค รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองในวันที่ 13 มกราคมนี้ด้วย ทำให้ครูและผู้ร่วมงานจะต้องเดินทางไกลกว่าเดิม แต่หากจัดที่ ศธ.เช่นเดิมก็อาจจะเกิดความเสียหายได้

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมงานวันครูปีนี้ ยังคงจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเช่นเดิม โดยส่วนกลางจัดขึ้นวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. เปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู รางวัล “พฤหัสบดีทองคำ” และรางวัล “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลกและสังคมไทยกำลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคที่ทั่วโลกมุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าและวิจัยความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบตะวันตกซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะตื่นตัวมาก ประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หากไม่ตื่นตัวหรือตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ก็จะกลายเป็นผู้ซื้อและลูกค้าของกลุ่มประเทศพัฒนาเหล่านี้  ดังนั้น เราต้องคิดเกี่ยวกับการสร้างครูและบุคลากรยุคใหม่ ที่จะไปสร้างคนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นให้นักเรียนสามารถผลิต/สร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ สอนให้เด็กคิดนำคนอื่น สอนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของ รมว.ศธ.ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ ซึ่งคุรุสภาได้มีการหารือกันว่า จะให้วันครูปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครูยุคใหม่ โดยจะช่วยกันคิดว่าจะสร้างคนและครูยุคใหม่อย่างไร และจะชักชวนกลุ่มเกี่ยวข้องมาร่วมวางแผน รวมทั้งหารือกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สถาบันการศึกษา โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษามาร่วมวางพัฒนาครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21  ด้วย

นายโรจนะ กิจเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในปีนี้ สพฐ.ได้คัดเลือกข้าราชการและครูผู้ทำหน้าที่ครู ทั้งภาคราชการและเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีชุมชนมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมมีปัญหาภัยสังคมหรือความเสี่ยงซึ่งทุ่มเท เสียสละเพื่อดูแลนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ให้ได้รับรางวัลโครงการ ตามรอยเกียรติยศ อดครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูครั้งที่ 8 พ.ศ.2557 จำนวน 4 คนจาก 4 ภูมิภาค โดยจะได้รับรางวัลเงินสด 3 แสนบาท เข็มเสมาทองคำ โล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในงานวันครู ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ : นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นายสุเนตร ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

  • ภาคกลาง : นางราตรี ศรีไพวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

  • ภาคใต้ : นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สำหรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556 คุรุสภาได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลจำนวน 9 คน โดยจะได้รับรางวัลเงินสด 5 หมื่นบาท ดังนี้

  • ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นางชญานี ขัตติยะมาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จังหวัดราชบุรี  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี  นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา  และนายสุรชัย งามชื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

  • ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุ้งผางวิทยาคม จังหวัดตาก และนายสมพงศ์ จตุทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางวิพาวรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

9/1/2557