แถลงข่าวงานวันครู

แถลงข่าวงานวันครู ปี 2558

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 “ครูดีศรีแผ่นดิน” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์  โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา  และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของ ศธ. ตระหนักดีว่าบุคลากรที่สำคัญที่สุดในระบบการจัดการศึกษา ก็คือ “ครู” ดังนั้น แน่นอนว่าในนโยบายที่ให้กับ ศธ.จึงให้ความสำคัญกับครูเป็นอย่างยิ่ง เช่น เรื่องนโยบายกำหนดให้มีการส่งเสริม ยกสถานะให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ในสังคมไทย เราให้ความยกย่องกับอาชีพครูมาตั้งแต่อดีตกาล ยกย่อง เทิดทูน และให้ความเคารพครู อาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลอันดับที่สอง รองจากพ่อแม่

ดังนั้น ศธ.ก็ตั้งใจที่จะกำหนดนโยบายตรงนี้ให้มีความต่อเนื่อง พยายามยกสถานะอาชีพครู ให้สังคมรับทราบ รับรู้ และยกย่องในวิชาชีพนี้ในสังคม

นโยบายอีกข้อหนึ่งคือ การพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม สร้างมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งตระหนักดีว่าครูที่อุทิศตนเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ในพื้นที่ที่อาจจะมีความขัดแย้ง อันตราย เป็นบุคคลที่มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งในระบบการศึกษา ดังนั้น ศธ. ก็ให้ความสำคัญกับครูเหล่านี้เช่นกัน

อีกเรื่องคือ การปรับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาทักษะด้านภาษา จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งปลายปีนี้ จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของครูให้มีความพร้อมเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์มีความสำคัญ และ ศธ.เองก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อีกข้อหนึ่ง การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนดี คนเก่ง ที่จะมีช่องทางเข้ามาประกอบวิชาชีพครู โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ เมื่อผลิตมาแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาครูที่อยู่ในระบบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศธ.มีความตั้งใจที่จะลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครู ให้ครูได้ทำหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง มีความยึดมั่นใจจรรยาบรรณและการมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง

ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย แต่ในปัจจุบัน เรายังตอบคำถามของสังคมไม่ได้ว่าทำไมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย รวมทั้งครูก็ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้น จึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องร่วมมือกัน หากเราสามารถช่วยกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปได้ไกลอย่างแน่นอน จึงจำเป็นต้องพัฒนาครูก่อน เพื่อให้ครูไปถ่ายทอด พัฒนาผู้เรียนอีกต่อหนึ่ง


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

ในส่วนของรัฐบาลให้ความสำคัญกับครูมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ที่ได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครูและวิชาชีพครูที่ถือว่าเป็นวิชาชีพ เป็นผู้มีความเสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อลูกหลานของชาติของเรา ซึ่งการจัดงานวันครูของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ให้สังคมทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญ ร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณครู ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

การจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และสมเกียรติของวิชาชีพครูในปีนี้ คือ การจัดงาน “ครูดีศรีแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูและแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและความสนใจในเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งทุกคนคงได้เห็นจากภาพข่าวพระราชกรณียกิจ ในปีนี้ พระองค์จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

งานวันครูปีนี้ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการสักการะปฐมบูรพาจารย์ และคารวะครูอาวุโส ได้แก่ คุณครูบุญมา รัตนอุบล และคุณครูวิจิตรา ไชยภัฎ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบของที่ระลึก มอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา รวมถึงการกล่าวคำปราศรัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศด้วย


กรุณาติดตามสรุปรายละเอียดงานแถลงข่าวเพิ่มเติม…….


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/1/2558