แถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 29 มกราคม 2558

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการควบคู่กับการจัดการศึกษาของรัฐ โดยการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อร่วมสร้างสันติสุขโดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และอาชีพ

ซึ่งในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา ๘๒ ปี โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด การศึกษาเอกชน มาตรฐานสากล สร้างคน สร้างชาติระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยการจัดงานวันการศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนสู่สังคม ซึ่งมีความหลากหลายและได้มาตรฐานสากล การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน และสถานศึกษาเอกชนกับสถานศึกษาเอกชนด้วย

อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดย สช.ได้เตรียมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการการศึกษาของประเทศ และให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆ   

 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานของสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศ โดย สช.ได้คัดเลือกกลุ่มโรงเรียนสามัญ กลุ่มโรงเรียนอาชีวะ กลุ่มโรงเรียนนอกระบบ และกลุ่มการศึกษาพิเศษ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสากล มาแสดงศักยภาพในงาน พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการ การสาธิตและการฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของนักเรียน นักศึกษา การรับสมัครและให้ทุนนักเรียนของโรงเรียนเอกชน รวมถึงการนำเสนอความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

                                                                                                                                                  ปกรณ์/รายงาน

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

>